Ogólne warunki sprzedażyGeneral conditions of sale

Ogólne Warunki Sprzedaży TECH-SAB


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są jedynymi ustaleniami obowiązującymi strony umowy. Ustalenie odmiennych warunków sprzedaży wymaga zawarcia przez strony pisemnego porozumienia i nie może być dokonane przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie.
2. Wszystkie ceny wskazane w ofercie TECH-SAB są cenami netto i obowiązują na warunkach LOCO magazyn TECH-SAB .
3. Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczone według kursu sprzedaży dewiz Millennium Banku obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia ramowe podlegają indywidualnym negocjacjom.
4. Zamówienia zakupu należy składać e-mailem lub faksem. Zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
5. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na koszt Kupującego, o ile Kupujący nie uzgodnił z TECH-SAB  innego sposobu dostawy.
6. Jeżeli Kupujący uzgodnił z TECH-SAB odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu upłynięcia potwierdzonego przez TECH-SAB  terminu realizacji zamówienia.
7. Niespełnienie tego warunku upoważnia TECH-SAB  do wysyłki towaru na koszt Kupującego bez jego dyspozycji.
8. Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa TECH-SAB 
9. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący.
10. Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w TECH-SAB  są: gotówka, pobranie, przedpłata i przelew. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym. Aby uzyskać przelew należy przesłać wypełniony aktualne dokumenty rejestracyjne firmy: wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
11. Forma płatności oraz termin zapłaty podane są na fakturze. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
12. Towar pozostaje własnością TECH-SAB  do momentu całkowitego uregulowania należności.
13. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
14. TECH-SAB udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury.
15. Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury formularza zwrotu towaru RMA,po wcześniejszej akceptacji przez TECH-SAB . Dotyczy to zarówno reklamacji, jak i zwrotu błędnie zamówionego towaru.
16. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu firma  TECH-SAB  zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy.W takim przypadku Kupujący otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.
17. Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe w dostawach należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni od otrzymania dostawy.
18. Niezapłacenie należności w terminie, upoważnia TECH-SAB  do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
19. Niezapłacenie należności w terminie, upoważnia TECH-SAB  do zbycia wierzytelności.

20. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy TECH-SAB  a Kupującym, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę TECH-SAB

 

 

General Conditions of Sale of TECH-SAB


1. These general terms and conditions of sale are the only arrangements applicable to the parties to the contract. Establishing different terms of sale requires the parties to conclude a written agreement and may not be made by a unilateral declaration made to the other party.
2. All prices indicated in the TECH-SAB offer are net prices and are valid under the terms of LOCO TECH-SAB warehouse.
3. If the calculation currency differs from the invoicing currency, the prices on the invoice are converted according to the Millennium Bank's selling rate applicable on the day of placing the order. Framework orders are subject to individual negotiations.
4. Purchase orders must be submitted by e-mail or fax. Orders must be signed by an authorized person.
5. The goods are normally shipped via the DHL courier company at the Buyer's expense, unless the Buyer has agreed with TECH-SAB on a different delivery method.
6. If the Buyer has agreed with TECH-SAB to collect the goods himself, he is obliged to collect the ordered goods within 10 days from the end of the order completion date confirmed by TECH-SAB.
7. Failure to meet this condition entitles TECH-SAB to ship the goods at the Buyer's expense without the Buyer's disposal.
8. TECH-SAB covers the cost of standard packing of the goods
9. If the goods require non-standard packaging, the costs are covered by the Buyer.
10. The basic forms of payment for goods purchased in TECH-SAB are: cash, cash on delivery, prepayment and bank transfer. The form of payment depends on individual arrangements with the Buyer. In order to obtain a transfer, please send the completed and current company registration documents: an excerpt from the National Court Register or an entry in the business register, NIP, REGON.
11. The form of payment and the payment date are specified on the invoice. The payment term is counted from the invoice issue date.
12. The goods remain the property of TECH-SAB until the payment is fully settled.
13. The invoice is the first request for payment.
14. TECH-SAB provides the Buyer with a warranty for the goods sold for a period of 12 (twelve) months from the date of invoice.
15. The return of the goods may be made only on the basis of the RMA return form attached to the copy of the invoice, after prior approval by TECH-SAB. This applies to both the complaint and the return of incorrectly ordered goods.
16. Complaints will be processed within 21 days. If it is necessary to carry out an expert opinion, then the complaint will be considered within a maximum of 60 days from the date of notification. If the expert opinion shows that the damage was caused by improper use of the element, TECH-SAB reserves the right to charge the Customer with the costs of the complaint procedure and the expert opinion, in which case the Buyer will receive an official damage analysis report.
17. Any quantitative or qualitative deficiencies in the deliveries should be reported immediately after their detection, but not later than within 7 days of receiving the delivery.
18. Failure to pay the amount due on time, entitles TECH-SAB to change the form of payment for subsequent deliveries from bank transfer to cash, collection or prepayment and to charge statutory interest.
19. Failure to pay the receivables on time entitles TECH-SAB to sell the receivables.
20. Any disputes arising between TECH-SAB and the Buyer will be resolved by the court having jurisdiction over the seat of TECH-SAB