Ogólne warunki sprzedażyGeneral conditions of sale

Ogólne Warunki Sprzedaży TECH-SAB


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są jedynymi ustaleniami obowiązującymi strony umowy. Ustalenie odmiennych warunków sprzedaży wymaga zawarcia przez strony pisemnego porozumienia i nie może być dokonane przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie.
2. Wszystkie ceny wskazane w ofercie TECH-SAB są cenami netto i obowiązują na warunkach LOCO magazyn TECH-SAB .
3. Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczone według kursu sprzedaży dewiz Millennium Banku obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia ramowe podlegają indywidualnym negocjacjom.
4. Zamówienia zakupu należy składać e-mailem lub faksem. Zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
5. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na koszt Kupującego, o ile Kupujący nie uzgodnił z TECH-SAB  innego sposobu dostawy.
6. Jeżeli Kupujący uzgodnił z TECH-SAB odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu upłynięcia potwierdzonego przez TECH-SAB  terminu realizacji zamówienia.
7. Niespełnienie tego warunku upoważnia TECH-SAB  do wysyłki towaru na koszt Kupującego bez jego dyspozycji.
8. Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa TECH-SAB 
9. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący.
10. Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w TECH-SAB  są: gotówka, pobranie, przedpłata i przelew. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym. Aby uzyskać przelew należy przesłać wypełniony aktualne dokumenty rejestracyjne firmy: wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
11. Forma płatności oraz termin zapłaty podane są na fakturze. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
12. Towar pozostaje własnością TECH-SAB  do momentu całkowitego uregulowania należności.
13. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
14. TECH-SAB udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury.
15. Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury formularza zwrotu towaru RMA,po wcześniejszej akceptacji przez TECH-SAB . Dotyczy to zarówno reklamacji, jak i zwrotu błędnie zamówionego towaru.
16. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu firma  TECH-SAB  zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy.W takim przypadku Kupujący otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.
17. Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe w dostawach należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni od otrzymania dostawy.
18. Niezapłacenie należności w terminie, upoważnia TECH-SAB  do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
19. Niezapłacenie należności w terminie, upoważnia TECH-SAB  do zbycia wierzytelności.

20. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy TECH-SAB  a Kupującym, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę TECH-SAB