INFORMACJA RODO

 

 

Szanowni Państwo ,

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że:

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest 

TECH-SAB Sebastian Bożek  ul. Aleja Bielska 147A/2  43-100 TYCHY  

NIP: 954-193-58-24 , REGON 278193029 , POLSKA

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Sebastian Bożek

Tel/mobile : + 48 607-583-140

email: biuro@tech-sab.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są:

 

a/ ze względu na realizację zawarcia umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

b/ ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

 

c/ na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

d/ dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów będących do dyspozycji TECH-SAB Sebastian Bożek  i są niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dokumenty typu CV na czas niezbędny w ramach procesu rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrznymi zasadami przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych z TECH-SAB Sebastian Bożek  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, prawnych, BHP, księgowych a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.